You are currently viewing Czy nagrywanie rozmów bez zgody rozmówcy jest legalne? Czy nagranie to dowód?

Czy nagrywanie rozmów bez zgody rozmówcy jest legalne? Czy nagranie to dowód?

Odpowiedz na to pytanie nie jest proste i zależy od okoliczności faktycznych. Oczywiście rozpatrywanie legalności takiego czynu jak nagrywanie rozmów bez zgody rozmówcy należy oprzeć na konkretnych przykładach.

W polskim prawie karnym nie obowiązuje zasada „owoców zatrutego drzewa” co oznacza, że Sąd co do zasady nie odrzuca dowodów zdobytych z naruszeniem prawa. Praktyka sądów jest taka, że nagrania są bardzo częstym dowodem w różnych sprawach przed polskimi sądami.

Jak podkreślił Sąd Najwyższy: „(…) kodeks postępowania karnego nie eliminuje dowodów mających cechy „owoców zatrutego drzewa”, które podlegają swobodnej ocenie sądu w połączeniu z pozostałymi dowodami” [1]

Konstytucja natomiast w art. 49 wprost stwierdza, że zapewnia się wolność i ochronę komunikowania się.

Dodatkowo ustawodawca w artykule 267 KK w § 3 jasno określił bezprawne uzyskanie informacji:

Tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem…

Aby rozpatrzyć legalność rejestrowania rozmów posłużyć się należy kazusem.

JEDEN Z MAŁŻONKÓW W TRAKCIE KŁÓTNI REJESTRUJE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO PRZYZNANIE SIĘ DO ZDRADY MAŁŻEŃSKIEJ DRUGIEGO MAŁŻONKA.

W takiej sytuacji zarejestrowana była rozmowa przez jednego uczestnika tej rozmowy ale bez wyraźnej zgody. Jasny był również cel takiego zachowania mianowicie potrzeba udokumentowania wyznania rozmówcy do celów dowodowych w ewentualnym postępowaniu o rozwód.

W takiej sytuacji zalecamy klientom, żeby takie rozmowy rejestrowali. Zawodowe doświadczenie prywatnego detektywa potwierdza, że takie wyznanie jest wręcz idealnym dowodem w sprawie o rozwód. Ważne, żeby zdobytych nagrań nie upubliczniać np. w Internecie, bo możemy narazić się na pozew o naruszenie dóbr osobistych.

Natomiast wykorzystanie w Sądzie tak zdobytego nagrania nie będzie rodziło odpowiedzialności karnej.

ZGOŁA INNĄ SYTUACJĘ MAMY, GDY JEDEN Z MAŁŻONKÓW WYNAJMIE NP. PRYWATNEGO DETEKTYWA LUB INNĄ TRZECIĄ OSOBĘ, KTÓRA NA JEGO ZLECENIE MA TAKIE ROZMOWY UTRWALAĆ, PODSŁUCHIWAĆ.

Czyli zakładanie w wspólnym mieszkaniu małżonków podsłuchów, kamer, rejestratorów dźwięku będzie już niezgodne z prawem i może rodzić poważne konsekwencje prawne zarówno dla osoby zlecającej jak i osoby wykonujące takie czynności podsłuchowe.

Podstawą prawną do ukarania zarówno zlecającego jak i wykonawcę jest art. 267 KK w § 3 w którym ustawodawca przewidział karę do 2 lat pozbawienia wolności.

A CO W SYTUACJI, GDY JEDEN Z MAŁŻONKÓW WE WSPÓLNIE ZAJMOWANYM MIESZKANIU POZOSTAWI DYKTAFON I OPUŚCI LOKAL A POD JEGO NIEOBECNOŚĆ DYKTAFON ZAREJESTRUJE ROZMOWĘ, KTÓRA MOŻE BYĆ DOWODEM ZDRADY MAŁŻEŃSKIEJ? CZY TAKIE ZACHOWANIE JEST LEGALNE?

Małżonek pozostawiający dyktafon nie rejestruje rozmów, w których uczestniczy, lecz inne rozmowy, do której treści nie jest uprawniony. Więc taki małżonek może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej z mocy artykułu 267 KK w § 3.

Tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem…

Takie zachowanie może rodzić odpowiedzialność karną, lecz podobne sytuację zdążają się bardzo rzadko by małżonek miał postawione zarzuty.

Dlaczego jest tak małe prawdopodobieństwo odpowiedzialność karnej za nagrywanie małżonka?

Pierwszym powodem jest fakt, że art. 267 KK mówi jasno, że ściganie opisanego przestępstwa następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Nagrywany małżonek, którego rozmowy zostały w sposób nielegalny zarejestrowany bardzo często dowiaduję się o tym fakcie dopiero na rozprawie sądowej, czyli stosunkowo późno.

Walka w sprawie rozwodowej lub o podział majątku wspólnego bardzo często jest ważniejsza i bardziej absorbująca dla pokrzywdzonego i z reguły nie składa wniosku o ściganie.

Dodatkowo małżonkowie bardzo często nagrywają siebie nawzajem wiec mając świadomość, że dopuszczają się czynu niezgodnego z prawem i nie są skorzy do składania zawiadomień do organów ścigania.

Nawet jeśli małżonek złoży zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa określonego w art. 267 KK i takie postępowanie będzie się toczyło to istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że zostanie ono umorzone ze względu na niską szkodliwość czynu.

Warto jednak pamiętać, że nagrywając rozmowy naszego małżonka możemy nagrać informację wrażliwe, poufne w znaczeniu służbowym.

Wyobraźmy sobie sytuację, że małżonka nagrywa rozmowy swojego męża, który jest prezesem jednej ze spółek skarbu państwa lub funkcjonariusz ABW zostanie nagrany przez małżonkę przez co utrwalone zostaną informację poufne, zagrażające bezpieczeństwu państwa.

Warto mieć na uwadze kogo nagrywamy w jakich okolicznościach w jakim celu.


[1] [1] Wyrok z 5 lutego 2008 r., SNO 2/08, LEX nr 432189; por. też postanowienie SN z 14 listopada 2006 r., V KK 52/06, LEX nr 202271 oraz glosę krytyczną do tego orzeczenia: A. Lach, „Palestra” 2008, nr 3–4, s. 281 i n.

Dodaj komentarz